Акушерство

I - Бременност и раждане

 
 
Наредба №32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Акушертво и гинекология“
- издадена от Министерство на здравеопазването / Обн.ДВ.бр.6 от 23.01.2009 г.

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 
1.”Аборт” е загуба или прекъсване на бременност, преди плодът (плодовете) да е (са) станал (и) потенциално жинеспособен (жизнеспособни) по критериите,дефинирани в т.17.
2.”Анормално раждане“ е раждане,при което е налице задръжка на плацентарна част или на цялата плацента.
4.”Бременност с повишен риск (рискова бременност)“ е бременност, при която вероятносттта за съществуване на заплаха за здравето и живота на бременната (раждащата) и/или концепсуса е по-висока от вероятността за липса на такава заплаха.
5.”Бременност с реализиран риск (патологична бременност)“ е бременност,при която съществува заплаха за здравето и живота на бременната (раждащата) и/или концепсуса.
8.”Жив плод” е плод, който проявава признаци на кръвна циркулация. При липса на такива признаци плодът се обозначава като ”мъртъв” (foetus mortus).
9.”Зародиш” (embrio) e човешкият концепсус до 10 навършени гестационни седмици включително.
10.”Нормална бременност“ е желана от здрава жена бременност, по време на която бременната и концепсуса са здрави, а крайният резултат е здрава майка и здраво потомство, с нормални възможности за физическо и психическо развитие. При нормална бременност липсва заплаха за здравето и живота на бременната (раждащата) и/или концепсуса.
14.”Нормално раждане” е раждане което отговаря едновременно на всички изброени по-долу условия:
а)едноплодна бременност;
б)преминаване на родовия обект през нормалните родови пътища;
в)живо новородено;
г)нормален биохимизъм при главично преднотилно предлежание;
д)върху плода не е упражнявана тракция /екстракция/;
е)тегло на плода 2500 и повече грама;
ж)цялостна експулсия на плодните придатъци,като е възможно да бъде упражнена тракция на пъпната връв;
з)времетраене (считано от начало на родовата дейност до раждане на плацентата,включително):
- не по-малко от 4 часа за първескини и от 2 часа за многораждали;
- не повече от 14 часа за първескини и от 10 часа за многораждали;
15.”Патологично раждане” е:
а) раждане в седалищно предлежание(“седалищно раждане”);
б) раждане с отклонения от нормалния биохимизъм на главично предлежание, които създават риск при раждане през естествените родови пътища, но този риск е приемлив (според случая раждане в дълбоко право задно тилно предлежание, лицево предлежание - брадичка напред, предночерепно предлежание, дълбоко напречно положение на предлежаща глава);
в) раждане с отклонения от нормалния биохимизъм на главично предлежание, които създават неприемлив риск при раждане през естествените родови пътища или правят такова раждане невъзможно (според случая раждане в челно предлежание, лицево предлежание - брадичка назад, високо право положение на предлежащата глава);
г) раждане в напречно или косо положение на плода;
16.”Плод (foetus)” е човешкият концепсус от 11 гестационна седмица до раждането.
17.”Потенциална жизнеспособност“ е теоретичната способност на плода да води извънутробен живот. Плодът се определя като потенциално жизнеспособен, ако отговаря на следните критерии:
а) телесна маса при раждането 600 и повече грама и/или гестационна възраст 22 и повече г.с.- независимо дали плодът е роден жив или мъртъв;
б) телесна маса при раждането под 600 грама и/или гестационна възраст под 22 и е живял поне 3 денонощия.
19.”Предтерминно раждане (недоносено,преждевременно) раждане”е раждане на потенциално жизнеспособен плод (съобразно критериите по т.17) с телесна маса при раждане до 2499 грама вкл. и/или гестационна възраст по-малко от 37 навършени г.с.
27.”Следродов период(puerperium)”е периодът след раждане считано до 40–ия ден включително.
Дял IV
Медицински дейности в специалността” Акушерство и гинекология”
Глава X
Същност и обект на медицинските дейности в специалността “Акушерство и гинекология”
 
3.Профилактични и други дейности по опазване на репродуктивното здраве и здравето на потомството.
3.1.профилактичните дейности, осъществявани в специалността акушерство и гинекология, се делят на:
3.1.1.основни -извършват се от акушер-гинеколог или ОПЛ.
3.1.2.специализирани - извършват се от акушер-гинеколог.
3.2.Основни профилактични дейности са:
3.2.1.проследяване на нормална бременност и нормален послеродов период;
3.2.2.профилактичен гинекологичен преглед, включващ скрининг за рак на маточната шийка и на рак на гърдата;
3.2.3.семейно планиране и репродуктивно здраве;
3.2.4.имунизации и ваксинации на популационен принцип;
3.3.Специализирани профилактични дейности са:
3.3.1.профилактика на нежеланите прояви на менопауза;
3.3.2. имунизации и ваксинации на селестивен принцип;
3.3.3.прекъсване на бременност по желание;
3.3.4.профилактика на вертикално предаване на вродени инфекции;
3.3.5.профилактика на автохтонно (ендогенно) и хоризонтално предаване на нозокомиални (вътреболнични) инфекции;
3.3.6. профилактика на тромбо-емболичните усложнения на бременността, раждането и оперативните намеси;
3.3.7.скрининг за вродени и наследствени заболявания на потомството;
3.3.8.скрининг за остеопороза;
3.3.9.други дейности;
4.Други медицински дейности
4.1.Медицинската експертиза, извършвана в АГ,включва:
4.1.3.експертиза на временната нетрудоспособносг, причинно свързана със специалността АГ
Дял VI
Изисквания към медицинските. дейности
Глава XX
Диагноза и проследяване на бременността
 

4.Проследяване на бременност с повишен риск (рискова бременност)
4.В хода на проследяване на нормална бременност, установяване на нововъзникнало заболяване налага консултиране със специалист
4.Освен заболяванията по т.4.1., следните фактори определят повишен риск за бременната и налагат разширяване на алгоритъма за проследяване на нормалната бременност:
4.2.3.Външни фактори:
4.2.3.1.Контакт с йонизиращи лъчи
4.2.3.2.Дълготрайна експозиция на йонизиращи лъчи, вибрации, органични разтворители - пренатална диагностика на вродените аномалии на концепсуса; трудоустрояване
4.2.3.3.Дейности,свързани с повдигане на тежести (над 10 кг),продължителен изправен стоеж (над 60 мин.),недоспиване, работно време повече от 70 часа седмично - трудоустрояване
4.2.3.4.Контакт с причинители на инфекциозно заболяване
4.2.3.5.Прием на тератогенни медикаменти

 
 

 

Начало | Услуги | За мен | Въпроси | Връзки | Контакти |

© 2009-2017  д-р Емилия Груева, дм.
Всички права запазени
гр. Русе, ул. Ниш 48, бл. Иван, партер (срещу входа на Руското консулство);
моб. тел: 0888/517046;
e-mail: grueva.em@abv.bg